RODO

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych Fundacja Partytura z siedzibą w Warszawie, 03-963, ul. Bajońska 9a lok. 15 (KRS 0000518184) e-mail: fundacja@fundacjapartytura.pl – dalej „ADO”.

ADO przetwarza dane osobowe w związku z realizacją celów statutowych ADO jako fundacji oraz w celu nawiązania i podtrzymania kontaktu z podmiotami, z którymi współpracuje. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ADO.

Przetwarzanie dotyczy jedynie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

ADO przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące z następujących źródeł bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. z Krajowego Rejestru Sądowego, ze stron internetowych).

Odbiorcą Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmioty współpracujące z ADO na podstawie stosownej umowy, a także podmioty, które stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania).

Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw, prosimy kontaktować się z ADO na adres e-mail fundacja@fundacjapartytura.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Fundacja Partytura., ul. Bajońska 9a lok. 15, 03-963 Warszawa.