Cele statutowe

Fundacja została powołana w celu:

 1. rozwoju i promocji kultury i sztuki oraz jej twórców,
 2. rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej,
 3. umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, status materialny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, pochodzenie narodowe lub etniczne oraz inne czynniki,
 4. promowania idei współdziałania między twórcami oraz współdziałania twórców z otoczeniem

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie:

 1. działalności promocyjnej, impresaryjnej, informacyjnej, doradczej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i marketingowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 2. zakładania i wspierania (merytorycznego, finansowego i organizacyjnego) zespołów artystycznych, w szczególności zespołów amatorskich oraz pozainstytucjonalnych grup profesjonalnych
 3. finansowania produkcji i promocji spektakli, filmów, koncertów, wystaw oraz innych projektów artystycznych,
 4. organizowania festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkań z twórcami, dni sztuki oraz innych imprez promujących i upowszechniających kulturę i sztukę,
 5. organizacji i promocji interdyscyplinarnych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych,
 6. organizacji i promocji wolontariatu w zakresie kultury i sztuki,
 7. organizowania warsztatów artystycznych, dyskusji, wykładów, szkoleń, sympozjów konferencji naukowych oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń,
 8. organizowania i promowania pozainstytucjonalnych, nieformalnych oraz innowacyjnych form edukacji artystycznej,
 9. organizowania wymiany kulturalnej i artystycznej zarówno polskiej jak i międzynarodowej,
 10. organizowania konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych, przyznawanie stypendiów, grantów, nagród, odznaczeń i innych certyfikatów
 11. budowania sieci kontaktów ludzi związanych z kulturą i sztuką,
 12. prowadzenia klubów artystycznych,
 13.  współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi, z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz innymi instytucjami i organizacjami o celach zbieżnych z celami działania Fundacji,
 14.  tworzenia i prowadzenia portali internetowych o tematyce zgodnej z celami Fundacji,
 15.  tworzenia i upowszechniania zasad i dobrych praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej i współpracy między twórcami oraz promocji, przyznawania nagród, odznaczeń i innych wyróżnień za przestrzeganie tych zasad,
 16.  realizowania zadań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej,
 17.  stałej współpracy z mediami.